ARIES Transilvania logo

Proiecte finalizate

Parteneriat pentru Practica Studenţilor

Obiectivul general al proiectului “Parteneriat pentru practica studenţilor” este creşterea aptitudinilor de muncă ale studenţilor din domeniul tehnic prin optimizarea stagiilor de practică. Aries Transilvania acţionează ca partener în proiectul coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca:

 • aries_logo
  Aries Transilvania Cluj-Napoca
 • Net Brinel
  S.C. Net Brinel S.A. Cluj-Napoca
 • siemens-logo
  S.C. SIEMENS Program and System Engineering S.R.L. Braşov
 • Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Zes Zollner Electronic Srl
  S.C. Zes Zollner Electronic S.R.L. Satu Mare
 • national instruments
  S.C. National Instrument S.R.L. Cluj-Napoca
 • OSUT
  Organizaţia Studenţilor din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

La finalizarea studiilor, majoritatea studenţilor întâmpină dificultăţi la intrarea pe piaţa muncii. O cauză este neîncrederea angajatorilor în aptitudinile de muncă ale absolvenţilor, nu doar din punct de vedere profesional, dar şi din punct de vedere al disciplinii muncii. În locul unui proaspăt absolvent, nedeprins cu un program riguros de lucru, sarcini bine delimitate şi contra-timp, firmele preferă să angajeze lucrători cu experienţă chiar dacă nu au studii superioare. Solicitantul a prevăzut în curiculă stagii de practică care să familiarizeze studenţii cu mediul industrial. Din cauza lipsei resurselor şi a unui cadru de organizare adecvat, în multe cazuri stagiile de practică nu sunt eficiente.

Obiectivul general al proiectului “Parteneriat pentru practica studenţilor” a rezultat din pozitivarea problemelor identificate, solicitantul urmărind crearea cadrului şi resurselor necesare unor stagii de practică eficiente, care să crească aptitudinile de muncă ale grupului ţintă ales.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • Crearea şi dezvoltarea unui parteneriat între solicitant şi industria de profil;
 • Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere profesională;
 • Creşterea adaptabilităţii studenţilor la cerinţele unui loc de muncă stabil.

Obiectivele specifice stabilite concură la îndeplinirea obiectivului general al proiectului. Principala dificultate întâmpinată de studenţi în efectuarea stagiilor de practică este găsirea unei firme gazdă potrivite specializării şi preferinţelor lor. Solicitantul a încercat să dezvolte legăturile cu firmele de profil şi în direcţia organizării stagiilor de practică şi a oferit spaţii fizice şi virtuale pentru afişarea centralizată a ofertelor firmelor. Aceste demersuri nu au fost suficiente, procentul studenţilor practicanţi plasaţi în firmele importante din zonă rămânând realtiv mic. Prin primul obiectiv specific, de creare şi dezvoltare a parteneriatului solicitant-industrie de profil în vederea îmbunătăţirii stagiilor de practică, se urmăreşte ameliorarea situaţiei actuale şi stabilirea bazelor unei conlucrări de durată, concretizat printr-o bază de date de oferte puse la dispoziţia studenţilor.

Al doilea obiectiv specific este oferirea unor servicii specializate de consiliere şi orientare profesională, care lipsesc din curiculă. Se urmăreşte pregătirea studenţilor pentru intrarea pe piaţa muncii/obţinerea unui loc pentru stagiul de practică, precum şi dezvoltarea abilităţilor de muncă, disciplină şi legislaţia muncii.

Stagiile de practică reprezintă o formă de simulare a angajării, astfel încât la încheierea lor studenţii să se adapteze la cerinţele şi nevoile unui post de lucru, cu responsabilităţile şi beneficiile pe care le implică, ţintă stabilită la nivelul obiectivului specific 3.

Aries Transilvania şi-a manifestat interesul şi faţă de activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare în regiune, fiind membru fondator al Institutului Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic al Regiunii de Nord-Vest, alături de alţi parteneri precum: ADR NV, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj, Consiliul Judeţean Cluj.

Oportunităţi. Dezvoltare. Cunoaştere

Coordonator de proiect, finanţare PHARE CES 2005- RO/2005/017-553.04.01 pentru certificarea ISO a 5 firme membre şi organizarea de cursuri pentru dezvoltarea resursei umane a 9 firme membre.

Obiective:

 • creşterea competitivităţii firmelor de IT din regiunea de dezvoltare N-V;
 • eficientizarea managementului şi proceselor interne în cadrul celor nouă firme beneficiare prin sesiuni de consultanţă şi instruire;
 • implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 pentru 2 firme;
 • implementarea şi certificarea sistemului de management al mediului ISO 14001 pentru 1 firmă;
 • implementarea şi certificarea sistemului de management al securităţii informaţiilor ISO 27001 pentru o firmă.

Nouă firme membre ARIES TRANSILVANIA (BRINEL PC PROD, CENTRUL DE INFORMATICĂ MINIERĂ, CODESPRING, AROBS SOFTWARE TRANSILVANIA, VPLUS, MULTINET, RO&CO INTERNATIONAL, INFORMATICA, FINACTIV) au beneficiat de oportunităţi de dezvoltare în cadrul acestui proiect, prin serviciile de consultanţă şi instruire în domenii precum: comunicare, time management, leadership, product management, project management, abilităţi de prezentare, managementul resurselor, delegare de responsabilităţi, dar şi prin implementarea standardelor internaţionale privind sistemele de management al calităţii, management al mediului şi management al securităţii informaţiilor.

Realizările proiectului “OPORTUNITĂŢI. DEZVOLTARE. CUNOAŞTERE” sunt reprezentate de sesiunile de instruire şi consultanţă care au contribuit la investiţia în oameni şi procese, astfel încât cele nouă firme benficiare vor oferi clienţilor şi partenerilor servicii şi produse competitive pe piaţa de IT naţională, aflată în plină expansiune.

Rezultatele proiectului contabilizează valoarea adăugată pe care ARIES TRANSILVANIA a adus-o la nivelul firmelor membre cu scopul consolidării şi maturizării domeniului IT, domeniu prioritar pentru realizarea economiei bazată pe cunoaştere, cu accent pe importanţa resursei umane.

18 manageri şi 196 de angajaţi instruiţi, 5 firme certificate după standardele internaţionale de calitate, mediu şi securitatea informaţiei, 9 firme beneficiare de instruire şi/consultanţă sunt efectele pozitive pe care proiectul PHARE “OPORTUNITĂŢI. DEZVOLTARE. CUNOAŞTERE” le-a generat în regiunea de Nord-Vest.

Information Relay Centre

(IRC, partener alaturi de ARIES şi Centru de Afaceri Transilvania).

În cadrul acestor proiecte, ARIES TRANSILVANIA a avut responsabilităţi precum: constituirea şi actualizarea unei baze de date cu firmele active în domeniul IT din Regiunea de NV, identificare de cursuri necesare angajaţilor firmelor membre şi organizarea acestora (inclusiv organizarea procedurilor de achiziţie publică necesare, organizarea de întâlniri cu firmele şi instituţiile din străinătate care vizitează regiunea de N-V, organizarea activităţilor de vizibilitate a proiectelor (realizarea de materiale promoţionale, materiale informative, conferinţe de presă).

Educaţia şi conştientizarea producătorilor şi utilizatorilor de echipamente IT privind protecţia mediului

Aries Transilvania: coordonator de proiect, finanţare de la Administraţia Fondului de Mediu

Obiective generale:

 • Diseminarea informaţiei legate de protecţia mediului şi stimularea interesului managerilor firmelor din domeniul IT pentru cunoaşterea acestor probleme şi a subiectelor conexe;
 • Creşterea gradului de cunoaştere a eforturilor necesare de aliniere la practicile UE de către toţi actorii din mediul public şi privat;
 • Asigurarea unui flux continuu şi consistent de informaţii în ceea ce priveşte protecţia mediului şi colectarea selectivă a deşeurilor cu implicaţii în sectorul IT pentru publicul larg

Obiectiv specific: Creşterea implicării sectorului neguvernamental în conştientizarea problemelor de protecţie a mediului, în vederea pregătirii pentru integarea în Uniunea Europeană.

I. PREGĂTIREA CADRULUI DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI

 • constituirea bazei de date cu firmele din regiunea de N-V care vor fi direct implicate în proiect;
 • realizare site proiect;
 • contactarea unei companii specializate în realizarea de materiale publicitare de informare şi inscripţionate;
 • contactarea unei agenţii de turism în vederea organizării unui roadshow în cele 6 judeţe ale regiunii.

II. REALIZAREA PACHETULUI DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL COMPANIILOR DIN DOMENIUL IT REFERITOR LA IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI DE MEDIU ÎN DOMENIU

 • Identificarea legislaţiei naţionale şi comunitare referitoare la gestionarea DEEE;
 • Identificarea responsabilităţilor producătorilor şi utlizatorilor în domeniul managementului DEEE;
 • Identificarea posibilităţilor de dezvoltare a unui sistem de colectare selectivă a DEEE în regiunea de N-V, inclusiv a unor posibilităţi de prelucrare/tratare a acestora;
 • Realizarea materialelor de instruire;
 • Realizarea unui chestionar care se va aplica atât producătorilor cât şi utilizatorilor de echipamente de tehnică de calcul vizavi de problematica colectării, reciclării şi valorificării deşeurilor din IT.

III. REALIZAREA MATERIALELOR NECESARE UNEI CAMPANII DE CONŞTIENTIZARE A PUBLICULUI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI COLECTAREA DE DEŞEURI DIN INDUSTRIA DE IT

 • realizarea de materiale de publicitate cu conţinut educativ privind implementarea prevederilor legale în domeniu, colectarea şi valorificarea deşeurilor din domeniul IT;
 • 6 bannere amplasate în zone intens circulate din reşedinţele de judeţ;
 • 200 de afişe amplasate în municipiile şi oraşele din regiunea de N-V;
 • 1.000 de broşuri şi 4.000 de pliante care vor fi distribuite în cadrul roadshow-lui şi prin intermediul firmelor de IT din regiune, firmelor private, instituţiilor publice şi utilizatorilor casnici;
 • realizarea de materiale publicitare inscripţionate: câte 200 de pixuri şi port CD-uri care vor fi distribuite în cadrul roadshow-ului.

IV. ORGANIZAREA DE CONFERINŢE ŞI SESIUNI DE INSTRUIRE ÎN CADRUL UNUI ROADSHOW DE CONŞTIENTIZARE ÎN REGIUNEA DE N-V

 • stabilirea locaţiilor în fiecare din cele 6 reşedinţe de judeţ;
 • realizarea şi expedierea invitaţiilor de participare la conferinţe;
 • închirierea spaţiilor şi a aparaturii necesare pentru prezentări de către firma de turism;
 • asigurarea transportului pentru lectori de către firma de turism;
 • desfăşurarea conferinţelor şi sesiunilor de instruire cu participarea reprezentanţilor companiilor de IT, companii private, instituţii de stat şi reprezentanţi ai societăţii civile
  • Baia-Mare – 150 de participanţi;
  • Bistriţa – 90 participanţi;
  • Cluj-Napoca – 200 de participanţi;
  • Oradea – 120 de participanţi;
  • Satu-Mare – 100 de participanţi;
  • Zalău – 90 de participanţi.
 • distribuirea materialelor publicitare participanţilor;
 • aplicarea chestionarelor din sondaj.

V. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

 • analiza rezultatelor sondajului;
 • distribuirea materialelor publicitare prin poştă şi prin intermediul companiilor de IT;
 • actualizare site proiect cu toate materialele publicitare realizate;
 • organizarea conferinţei finale de diseminare a rezultatelor;
 • apariţii la televiziune pentru prezentarea rezultatelor finale.

 ITech Transilvania

Formarea resurselor umane din domeniul tehnologiilor avansate – ITech Transilvania – proiect ARIES Transilvania accesat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Operaţiunea 133 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”

Obiectiv general: dezvoltarea unui cluster emergent în domeniul formării resurselor umane pentru sectorul tehnologiilor avansate și întărirea capacității instituționale a acestuia, prin integrarea IMM-urilor în această structură cu scopul de a le îmbunătăți competitivitatea pe piaţa globală.

Perioada de derulare: 18 luni (15 mai 2014 – 14 noiembrie 2015) Buget total: 894.620 RON, din care Asistenţă Financiară Nerambursabilă 889.620 lei

Cluj-Napoca Smart Tourism City

Obiectivele proiectului sunt:
 • dezvoltarea si promovarea orasului ca centru cultural si de inovatie – „smart citiy”, prin implementarea unui sistem inteligent de management și promovare turistică;
 • creşterea gradului de informare și promovare turistică prin extinderea in mod sustenabil a infrastructurii sistemului implementat in anul 2015;
 • creşterea atractivităţii şi diversităţii produsului turistic al municipiului Cluj-Napoca prin valorificarea sistemului inovator de promovare turistica implementat in anul 2015 (platforma completa de servicii, aplicaţie de mobil şi sistem de localizare a turiştilor);
 • creşterea accesibilităţii imediate la informaţiile turistice relevante;
 • cresterea accesibilitatii imediate la informatiile de interes public;
 • evidențierea impactului turismului în Cluj-Napoca;
Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

Scopul proiectului este interconectarea tuturor entităților participante la actul și dezvoltarea turistică inovativa si sustenabilă, prin extinderea si valorificarea proiectului „CLUJ-NAPOCA SMART TOURISM CITY” desfasurat in anul 2015.

Buget total: 30.000 RON
Durata: 7 luni
Institutia finantatoare: Primaria Cluj-Napoca

Consurs de idei (Hackathon) – Soluţii pentru Cluj Oraş Inteligent

Obiectivul proiectului este organizarea unui concurs de idei ( Hackathon), in care dorim sa implicam tineri studenti si membri ai comunitatilor de start-up-uri din Cluj-Napoca, dorim sa contribuim la crearea si sprijinirea mediului antreprenorial precum si la selectarea unor idei cu adevarat valoroase care sa ne poata aduce pe lista nominalizarilor la Cluj Capitala Culturala Europeana precum si nomi nalizarea la titulul de Capitala Europeana Inovativa 2017/2018.

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului:

Scopul acestui proiect este organizarea unui concurs de idei de tip Hackathon, contributie la dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru studentii si membri comunitatii de tineri din Cluj-Napoca si integrarea in conceptul de Cluj 2021 – Capitala Culturala Europeana si eventuala aplicatie pentru Cluj – Capitala Europeana a Inovarii 2017/2018.

Durata: 15 mai 2016-30 octombrie 2016
Buget: 20.000 RON
Sursa de finantare:buget local, Primaria Cluj-Napoca

Proiect spre castigarea titlului de iCluj-Napoca- Capitala Europeana a Inovarii

Obiectivele proiectului:

Prezentarea rezultatelor obținute de structura de cluster iTech Transilvania by ARIES pentru a evidenția importanța colaborării între diferite entități ale mediului de afaceri inovativ, original din oras in domeniul ITC.

Prezentarea noilor viziuni cu privire la industriile digitale si creative de la nivel global de catre experti in domeniu si incurajarea companiilor romanesti, inclusiv start-upuri, sa adere la fenomenul de internationalizare.

Scopul proiectului:

Sprijinirea culturii antreprenoriale inovative din ITC prin promovarea exemplelor de bune practice identificate la nivelul national si international . Un focus deosebit se va pune pe sustinerea si promovarea start-upurilor clujene la nivel international.

Durata: 1 mai 2016-31 iulie 2016
Buget: 20.000 RON
Sursa de finantare:buget local, Primaria Cluj-Napoca

Cluster de Industrii Creative Transilvania

Obiectivele proiectului:

Prin acest proiect solicitantul doreste sa impartaseasca din experienta sa in crearea si managementul cu succes al unui cluster si sa asigure suport in coagularea eforturilor disparate ale actorilor existenti in domeniul creativ (mediul privat, mediul public, universitati, catalizatori etc) prin sprijinirea cooperarii intre membri, initierea si derularea unor proiecte in parteneriat cu impact regional, national si international, realizarea de activitati de diseminare și informare, schimb de bune practici, activități de mentoring și coaching, transfer de know-how, dezvoltarea capacității administrative și managementul acestora.

Rezultatele implementarii acestui proiect se vor concretiza in:
 • Coagularea comunitatii de creativi (2 ateliere cu experți internaționali, pentru a defini posibilele formule de lucru în cluster, pentru a studia modele existente etc; intalniri de lucru periodice);
 • Crearea si Dezvoltarea clusterului de industrii creative in Transilvania de Nord-Vest (1 acord de parteneriat);
 • Cresterea reprezentativitatii industriilor creative din Transilvania de Nord-Vest prin accesarea unor modele de succes de la nivel european (2 workshopuri de prezentare a exemplelor de bune practici);
 • Cresterea numarului de parteneriate in acest domeniu pe diverse proiecte ( 2-3 parteneriate semnate);
 • Realizarea unui Plan de Actiune comun pentru asigurarea sustenabilitatii clusterului;
 • Crearea unei platforme de promovare a initiativei de clustering;
Perioada: o luna si jumatate
Valoarea totala a proiectului: 47.400 RON
Sursa de finantare: buget de stat, Ministerul Culturii

Studiul Pieței de IT în Cluj – Analiză Comparativă Națională

ARIES Transilvania (Asociaţiei Română pentru Industria Electronică şi de Software – Filiala Transilvania) cu sediul în Bd-ul Nicolae Titulescu, nr. 4, Cluj-Napoca anunță finalizarea implementării proiectului „Studiul pieţei de IT în Cluj – Analiză comparativă naţională”.

Proiect a fost finanţat din bugetul local Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi a fost implementat în localitatea Cluj-Napoca.

Context: Dinamica pozitivă a sectorului IT, clasează Clujul printre primele județe ca și pol național de creștere în acest sector de activitate. Relevanța sectorului IT constă în implicațiile pe care le are asupra tuturor sectoarelor economice, fiind denumit industria suport care eficientizează, în primul rând furnizarea diferitelor servicii și industria etalon care activează toate sectoarele economice.

Analizele arată potențialul de creștere al companiilor clujene din domeniul IT, iar utilizarea tehnologiei prezintă beneficii pentru cetățeni, facilitând conectarea cetățeanului cu instituțiile guvernamentale/instituțiile publice în toate domeniile importante ale vieții de zi cu zi: economic, administrativ, medical, cultural, educațional, ş.a.

Scopul acestui proiect a fost realizarea unui studiu de piață a sectorului IT din județul Cluj – industria principală, ambasadorul orașului nostru în țară și peste hotare. Acest studiu aduce o contribuție semnificativă la creștere vizibilității Clujului și creșterea interesului actorilor direct interesați de evoluția sectorului IT, în elaborarea strategiilor viitoare şi a deciziilor de acțiune, precum și analiza potențialului de inovare în rândul companiilor de IT.

Principalele activităţi au constat în:
 • activităţi de cercetare / sondare a pieţei;
 • activităţi de consultare a actorilor relevanţi;
 • activităţi de elaborare a studiului de piață a sectorului IT;
 • activităţi de diseminare a rezultatelor studiului.
Rezultatele proiectului:
 • realizarea studiului de piață a sectorului IT;
 • tipărirea a 2.000 de exemplare, pentru promovarea pe plan local, regional, național şi internațional.

În cadrul proiectului, ARIES Transilvania a avut atât un rol administrativ, mai precis a avut responsabilitatea de a asigura managementul tehnic și financiar, cât și coordonarea activităților din cadrul proiectului.

În vederea unei bune implementări a proiectului, ARIES Transilvania a implicat echipa executivă în realiarea următoarelor activități:

 • gestionarea corespunzătoare și la termen a activităților proiectului;
 • coordonarea activităților;
 • derularea corespunzătoare a procedurilor de achiziții de bunuri și/sau servicii;
 • monitorizarea activităților de promovare și asigurarea realizării rezultatelor și a sustenabilității proiectului cu focus pe impactul pe care acest studiu îl aduce pentru comunitatea de business locală, regională și națională, pentru investitori și pentru alți actori relevanți.
Studiul va fi diponibil și online pe pagina: http://www.itstudy.ro/.

Studiul Național al Pieței de IT, a fost inițiat de ARIES Transilvania cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și a cuprins atât o analiză la nivel național, cât și o analiză comparativă realizată pe companiile din centre urbane din România (Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Brașov și alte municipii), pe o perioadă de 6 ani (2011-2016). În cadrul acestui studiu, piața de IT a fost definită prin 9 coduri CAEN referitoare în principal la producerea de soft sub variate forme, consultanță în producerea de soft și implementarea de produse, (fără a include și tehnologiile comunicării sau comerțul cu amănuntul în domeniu).

Conform cu Studiul Național al Pieței de IT, realizat de Clusterul de IT al ARIES Transilvania, numărul companiilor din IT la nivel național a crescut în perioada 2011-2016 de la 9.823 la 14.339, previzionându-se că se va depăși numărul de 17.000 la finalul anului 2017. Practic în cei 6 ani de zile, s-au înregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic. Totodată, cifra de afaceri cumulată a firmelor de IT s-a dublat in ultimii 6 ani, în contextul în care segmentul IT deține o pondere din ce în ce mai crescută în economia națională, depășind, împreună cu domeniul tehnologiilor comunicării, 6% din PIB.

 

Evoluția industriei de IT la nivel național este una semnificativă: în 2016 avem 14.339 firme în care lucrează peste 100.000 de angajați, numărul acestora crescând cu 75% in ultimii 6 ani. Creșterea ponderii start-up-rilor în ansamblu pieței, prin dublarea numărului acestora în cei 6 ani de referință, ne indică și apariția pe piață a tinerilor antreprenori, promotorii de noi idei, noi soluții și o nouă atitudine în business, completând astfel companiile cu experiență care au crescut în ritm susținut în ultimii ani.

Capacitatea acestor start-up-uri de a rezista unei concurențe puternice constituie una din mizele pieței de IT, miză care suscită interesului tuturor specialiștilor, fiind una din premisele continuității cu succes a acestui domeniu. Capacitatea de business dezvoltată de companiile de IT este reliefată și de dublarea cifrei totale de afaceri în 6 ani. O piață de aproape 5 miliarde de euro reprezintă, un segment important în orice calcul previzionist.

Evoluând o perioadă în ritmul celorlalte centre de dezvoltare a sectorului informatic (Iași, Timișoara), Cluj-Napoca a reușit să decoleze și să câștige “înălțime” în ultimii ani, ajungând la o amplitudine care îi permite să se considere principalul pol de business IT, după București.

Numărul de companii de IT a crescut în Cluj-Napoca cu peste 75% față de 2011, mult peste media națională. Iar dacă vom lua în calcul și noile companii apărute în urma programelor guvernamentale de genul “Start-up Nation”, la această oră putem deja discuta despre dublarea acestui număr. Ca altă caracteristică ce individualizează acest centru de IT, putem menționa ponderea mult mai mare a companiilor care produc software (cod CAEN 6201) decât media națională. Și procentul start-up-urilor clujene este superioară mediei naționale, lucru care ne arată infuzia de tinerețe și toate atuu-rile asociate ei, pe care Cluj-Napoca le aduce acestui domeniu.

În cele 1.235 de companii din IT, din Cluj-Napoca lucrează 14.036 angajați, reprezentând 8,7% din total salariaților municipiului Cluj-Napoca (161.610 pe 2016– conform datelor INS). Astfel, 1 din 11 angajați clujeni lucrează în IT. Dacă luăm în considerare și alte forme de colaborare (PFA, microîntreprinderi), numărul clujenilor care lucrează în IT depășea, la nivelul anului 2016, 20.000 de persoane.

”Acest studiu este un instrument de lucru valoros pentru companii, pentru administrație, pentru universități și de ce nu, chiar și pentru cetățeni, fiind un produs profesionist de studiu relevant pentru a-l lua în calcul când organizezi strategii pe termen mediu și lung. Rezultatele dintr-o comunitate se văd atunci când toți membrii ecosistemului își dau mâna și lucrează împreună pentru dezvoltare. La Cluj, noi am acceptat propunerea Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat și IT – creat pentru a oferi orașului o strategie actualizată de Smart City, pe care, după ce o vom aplica, vom putea rezolva multe dintre problemele de azi ale orașului. Aplicațiile oferite Clujului de companiile de IT responsabile și asumate ca parteneri în comunitate ne aduc atât servicii online pentru cetățeni, dar și recunoașterea internațională în domeniile de impact, de la sport la guvernanță participativă.” a spus primarul Emil Boc la prezentarea publică a studiului.

 

La nivel național, se observă un trend de scădere a numărului de companii mici cu 1-4 angajați și o creștere a numărului de companii fără nici un angajat. Dacă în 2011 ponderea companiilor de IT care nu aveau nici un angajat era de 27%, în 2016, acest procentaj a crescut la 35,5% din totalul firmelor de IT. Acest trend este unul îngrijorător din perspectiva faptului că, rata de creștere a angajării de personal nou este în scădere relativă și numărul companiilor de IT fără nici un angajat reprezintă o treime din totalul companiilor de IT. Astfel tot mai multe companii de IT găsesc dificil să recruteze resursa umană și tot mai mulți angajați din IT preferă să își înființeze propria companie, fapt care se reflectă și în evoluția numărului de startup-uri.

”Noi am încercat ca asociație profesională și cluster de IT să schimbăm paradigma de lucru. Noi credem că este mult mai important să nu mai așteptăm de la administrație soluții sau rezolvări la problemele comunității, ci să parcurgem noi acel ”extra mile”, venind către autorități, cu deschidere, punând la dispoziție forță de muncă super calificată, capabilă să genereze aplicații, soluții care să crească întreaga comunitate. Antreprenorii locali din IT își asumă dificultățile pieței, precum lipsa forței de muncă și încă ponderea prea mare de outsourcing în activitățile economice ae companiilor și încearcă să meargă către singura soluție pe termen lung – inovația. Mai mult, acest proces este absolut esențial să fie transferabil către restul orașelor din România” a declarat președintele ARIES Trasnilvania, Voicu Oprean, CEO al companiei clujene de IT, AROBS Transilvania.

 

”Aceste parteneriate, pe care ARIES T le-a inițiat și le încurajează în comunitatea noastră, au transformat Clujul într-un laborator, prin participarea experților companiilor la găsirea de soluții la problemele orașului, pilotarea și testarea lor în viața reală. Devenim, astfel, un ”living lab”, un laborator viu – concept de inovare deschisă aplicat în lume în cele mai inovative capitale” a explicat Bianca Muntean, director executiv al ARIES Transilvania, clusterul regional de IT.

 

În intervalul 2011-2016, numărul startup-urilor aproape s-a dublat (de la 1.806 startup-uri în 2011, la 3.795 startup-uri în 2016), iar ponderea lor din totalul companiilor a crescut de la 18,4%, în 2011, la 26,5%, în 2016. Remarcăm ponderea mare a startup-urilor din Cluj-Napoca, unde, în decurs de 6 ani, creșterea acestui gen de business a fost de 281%, aproape triplându-se numărul de startup-uri din 2011.

Raportul final al Studiul Pieței de IT – Analiză comparativă națională 2017 este disponibil și în limba engleză, putând fi accesat și on-line pe site-ul www.itstudy.ro. Studiul a fost realizat de firma de cercetare Encore Research la comanda ARIES Transilvania, iTech Transilvania Cluster by ARIES T, cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local Cluj-Napoca.